“Kịp thời chia sẽ, đồng thuận thực hiện tốt quy định 5K, khai báo y tế trung thực, đầy đủ, chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 đó cũng chính là sự bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình và cộng đồng”.

Lượt xem:

Đọc bài viết